|    (+34) 973 481 231

Informe de Sostenibilitat Ambiental del P.E.U. per implantació d'un Glamping al municipi de Navès

Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) s’emmarca en el procediment d’avaluació del document anomenat Pla especial urbanístic per la implantació de l'activitat: turisme d'experiències- glamping al municipi de Navès i pretén donar compliment a les prescripcions legals derivades de l’aplicació del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, i en especial, l’aplicació de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. Tot això, amb l’objectiu final de definir les actuacions de caràcter ambiental que permetin una correcta integració del planejament proposat.  

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba