|    (+34) 973 481 231

Els nostres serveis

Gestió agrària, alimentària i rural

Enginyeria
- Projectes executius de construccions rurals (agrícoles i ramaderes).
- Projectes executius d'indústries agràries i alimentàries.
- Projectes d'activitats (agrícoles, ramaderes, indústries agràries i alimentàries i lúdic-recreatives).
- Projectes de camins.
- Direcció d'obra i gestió integral d'obres.
- Informes i valoracions pericials
Activitats
- Tramitació i documentació per a legalització d'activitats
- Gestió de plans de gestió de dejeccions ramaderes.
- Gestió de concessions, autoritzacions i registres (aigua, residus, sanitari, REIC, RIAAC, tala d'arbres, obertura de camins, etc.).
- Tramitació d’ajuts i subvencions.

Gestió ambiental, urbanística i del paisatge

Enginyeria ambiental
- Informes i avaluacions ambientals
- Estudis d’impacte ambiental segons llei d’activitats 20/2009 (autoritzacions i llicències ambientals)
- Tràmits per inspeccions ambientals i  controls periòdics d’activitats
- Informes i valoracions pericials
- Projectes de restauració
- Sol·licituds de rompuda forestal i canvi d’ús
- Legalització de captació d’aigua
- Autorització d’abocament d’aigües residuals
Planejament urbanístic
- Estudis d’Impacte d’Integració Paisatgística
- Assistència tècnica i assessorament ambiental en l’ordenació del territori
- Informes Preliminars, Informes de Sostenibilitat  i memòria ambiental de POUMs i planejament derivat
- Informes ambientals de POUMs i planejament derivat
- Catàleg de masies i cases rurals.

Seguretat alimentària

- Plans autocontrols dels establiments alimentaris: els prerequisits
- Manuals APPCC
- Tràmits per a l'obtenció del Registre Sanitari

Sistemes de gestió

- Gestió ambiental (ISO 14001)
- Gestió de la qualitat (ISO 9001)

 

© Engiambi · Tots els drets reservats · Avís legal
Arriba